Stadgar

STADGAR


Stadgar för Svenska Balettskolans i Stockholm Föräldraförening


§1 Svenska Balettskolans i Stockholm Föräldraförening (SBSF) är en allmännyttig ideell förening för föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående till elever vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.


Föreningen har till syfte att i samarbete med skolans ledning stödja eleverna i deras strävan att uppnå fullgoda mål i dansutbildningen och i deras utveckling att bli professionella dansare. Genom sitt arbete vill föreningen verka för att elevernas teoretiska skolarbete förblir integrerat i dansarutbildningen.


Föreningen skall vidare arbeta för vidgad förståelse för baletten och den moderna dansen såsom konstarter såväl inom som utom föreningen.


Föreningen skall samarbeta med skolledningen och elevrepresentanter för att söka frambringa sådana förhållanden som främjar sagda ändamål.


§2 Medlem i föreningen är föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående till elever vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm vilka betalar stadgade avgifter.


§3 Föreningen arbetar dels på allmänna möten som skall hållas minst två gånger per arbetsår varav ett årsmöte och ett i valfri form, till exempel seminarium, dels mellan mötena genom sin styrelse.


Medlemmarna kallas till ordinarie årsmöte eller annat allmänt möte minst 10 dagar före mötesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista.


§4 Styrelsen är sammansatt av ordförande, kassör, sekreterare och minst två ledamöter samt minst en suppleant.


Styrelseledamöter och suppleanter nomineras klassvis för så bred representation som möjligt.


Ordföranden leder föreningen och styrelsens sammanträden samt företräder föreningen utåt.


Kassören ansvarar för medlemsregister och föreningens kassa, sekreteraren ansvarar för föreningens protokoll och för föreningens arkiv.


Övriga ledamöter och suppleanters arbetsuppgifter bestäms av styrelsen.


Firmatecknare för föreningen skall vara styrelsens ledamöter, två i förening.


§5 Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.


För att styrelsen skall vara beslutsmässig fodras att minst fyra ledamöter är närvarande, inklusive ordföranden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Suppleant har rätt att delta i styrelsens sammanträden men har ej rösträtt annat än som ersättare för ordinarie styrelseledamot.


Samtliga suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden.


För handläggning av speciella ärenden kan styrelsen tillsätta arbetsgrupper.


§6 Årsmöte hålls senast i oktober månad. Därvid behandlas bl. a. följande ärenden:


  • Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna arbetsåret.
  • Beslut om ansvarsfrihet av revisorerna
  • Beslut om avgifter till föreningen
  • Val av ordförande
  • Val av kassör
  • Val av 3-5 ordinarie ledamöter
  • Val av 1-3 suppleanter
  • Val av en revisorer
  • Val av en revisorssuppleant
  • Inkomna motioner§7 Beslut i ekonomiska frågor får inte fattas av allmänt möte utan att styrelsen yttrat sig i ärendet. Går ekonomiskt beslut styrelsen emot skall beslutet för att äga giltighet bekräftas på nytt allmänt möte.


§8 Arbetsåret räknas från och med årsstämman fram till nästa årsstämma.


§9 Motioner får inlämnas av samtliga medlemmar vilka även har rätt att delta i föreningens överläggningar men endast en röst per elev disponeras. Röstning genom ombud äger inte giltighet.


§10 Styrelsen äger rätt att av föreningens medel bestrida löpande utgifter och kostnader för allmänna möten.

Föreningens kontanta tillgångar skall vara insatta på postgirokonto eller annan penninginrättning.


§11 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna skall beslutas på ordinarie årsmöte. Sådant förslag skall åtfölja kallelse till ordinarie årsmöte.


§12 Föreningens upplösning skall beslutas på två allmänna möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Om minst tio medlemmar önskar föreningens fortbestånd kan den inte upplösas.


§13 Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till föräldraföreningens stipendiefond.Stadgar för Svenska Balettskolans i Stockholm Föräldraförenings Stipendiefond


§1 Stipendiefonden utgörs av medel vilka tillskjutits av föräldraföreningen eller erhållits genom donationer.


§2 Fonden förvaltas av föräldraföreningens styrelse. Dess medel skall placeras i räntebärande statsobligationer eller andra i säkerhetshänseende likvärdiga värdepapper eller insättas i bankräkning. Medlen ska hållas skilda från föreningens övriga tillgångar.


§3 Upplupen avkastning å fonden skall användas för att såsom ett stipendium till uppmuntran och stöd utdelas till elev vid Svenska Balettskolan i Stockholm som visar särskilt goda anlag, intresse och fallenhet för vidareutbildning i dansyrket samt ådagalagt karaktärsegenskaper.


Stipendiet skall i regel utdelas i slutet av vårterminen till elev som lämnar skolan efter fullgjord skolutbildning. I undantagsfall kan det fördelas i lika stora delar mellan två eller flera kvalificerade elever.


Därest något år ingen elev skulle anses böra tilldelas stipendiet kan dess utdelning anstå till något av närmast följande år.


§4 Stipendiet utdelas till den eller de elever som elevskolans balettlärare finner böra erhålla stipendiet.


§5 Upplöses föräldraföreningen skall stipendiet fortsättningsvis förvaltas av Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm i enlighet med ovanstående paragrafer.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

C/O Kungliga Svenska Balettskolan

Box 17516

118 91 StockholmKONTAKTA OSS